تاريخ : چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱

فصل اول

مقایسه کنید صفحه 5:

شباهت : ذره ای پنداشتن اتم ، خنثی بودن اتم  و جود بار های مثبت و منفی برابر در اتم .

تفاوت : وجود بار های مثبت در اتم ، وجود فضای خالی در اتم ، تمر کز جرم در هسته اتم در مدل اتمی رادرفورد .

مقایسه کنید صفحه 5:

 شباهت : هسته دار بودن اتم ، وجود بار های مثبت در هسته اتم ، وجود فضای خالی در اتم ، تمر کز جرم در هسته اتم .

تفاوت حرکت الکترون ها در اطراف هسته و وجود مدار هایی با قطر متفاوت در مدل اتمی بور .

فکر کنید صفحه 7:

1- به ترتبیب از راست به چپ:

تعداد الکترون : 4      3        2

تعداد   پروتون: 4      3        2

تعداد   نوترون: 5      4        2

2- عدد اتمی: 4      3        2

3-عدد جرمی: 9      7        4

4- سنگین تر : مدل اتمی سمت راست زیرا عدد جرمی (مجموع تعداد پروتون  و نوترون های) آن بیش تر است.

 

 مشاهده کنید صفحه 10:

از سمت راست به چپ: مس ، کروم ، آرگون ، گوگرد ؛سدیم

مقایسه کنید صفحه 11:

1- هرسه دارای یک الکترون و یک پروتون هستند

2- تعداد نوترون ها  در آن ها با هم متفاوت است. به ترتیب از راست به چپ 2 ،1 ، 0 نوترون دارند.

3- با توجه به این که تعداد پروتون ها ( عدد اتمی ) در هرسه یکسان است هرسه اتم هیدروژن

می باشند.

4- عدد اتمی هرسه یک و عدد جرمی آنها به ترتیب از راست به چپ 1،2،3 می باشد.

5-  H ۳۱  H ۲۱   H ۳۱  

6- هرسه اتم در خانه شماره یک قرار می گیرند.

فکر کنید صفحه 11:

1- عدد پایین نشان دهنده عدد اتمی ( تعداد پروتون ها ) و عدد بالا نشان دهنده عدد جرمی

( مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها)  می باشد.

این سه اتم دارای عدد اتمی یکسان می باشند اما در تعداد نوترون ها  با هم تفاوت دارند، پس ایزوتوپ یکدیگرند

2- ایزوتوپی که کوچکترین عدد جرمی (16) را دارد سبکترین ایزوتوپ است.

3- اکسیژن با عدد جرمی 16 فراوان تر از بقیه می باشد.

فصل دوم:

 

 کاربرد نمادهایی شیمیایی در نمایش عنصر ها و اتم ها یا مولکول ها سازنده آن ها و ترکیبات شیمیایی در مقایسه با نماد های دالتون ساده تر و آسان تر است . و به خاطر سپردن نماد های دالتون دشوار و رسم آن جاگیر  است.

محاسبه کنید صفحه ۱۷:

فرمول شیمیایی

CH4

C6H12O6

HCl

NO2

تعداد کل اتم

5

24

2

3

تعداد عناصر سازنده

2

3

2

2

نام عناصر سازنده

کربن

هیدروژن

کربن

هیدروژن

اکسیژن

هیدروژن

کلر

نیتروژن

اکسیژن

تعداد اتم های هر عنصر

C:1

H:4

C:12 H:6

O:6

H:1

Cl:1

N:1

O:2

مقایسه کنید صفحه 19:

ردیف

تعداد پروتون

تعداد الکترون

تعداد پروتون منهای الکترون

1

3

3

0

2

3

2

1+

3

9

9

0

4

9

10

1-

1- مدل شماره 1 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر است و یک اتم خنثی  را نشان می دهد ،

مدل شماره 2 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر نیست.بنابر این خنثی به شمار نمی رود .

2- مدل شماره 3 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر است و یک اتم خنثی  را نشان می دهد ، مدل شماره 4 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر نیست.بنابر این خنثی به شمار نمی رود .

3- مدل 2و 4 یون  می باشند مدل 2 یون مثبت و مدل 4 یون منفی را نشان می دهد.

فکر کنید صفحه 21:

بله، این نیروها میان هر یون مثبت سدیم و یون های منفی کلر که آن ها را محاصره کرده اند وجود داردو برای هر یون منفی کلر نیز همین نیرو ها وجود دارد.

آزمایش کنید صفحه 21:

1- آب مقطر رسانایی جریان برق نیست و با قرار دادن دو الکترود درون آن لامپ روشن نمی شود و هیچ گازی هم آزاد نمی شود.

2- آب معمولی با توجه به مقدار نمکهای محلول موجود درآن ممکن است با قرار دادن دو الکترود درون آن لامپ روشن شود و گاز هایی در اطراف الکترود ها آزاد شود.و  در صورت روشن نشدن لامپ با افزایش ولتاژ  لامپ روشن و آزاد شدن گاز قابل محسوس تر شود.

3- افزودن نمک خوراکی یا هر ترکیب یونی محلول در آب سبب جدا شدن یون ها می شود که جابه جایی یون ها سبب هدایت جریان الکتریکی و روشن شدن لامپ می گردد.

3- هر ترکیب شیمیایی که به حالت مذاب یا محلول در آب به یون ها تفکیک شود رسانای جریا ن برق است و می تواند به عنوان الکترولیت به کار رود.

4- هرچه مقدار یون های موجود در محلول الکترولیت بیش تر باشد جریان برق بهتر هدایت می شود و لامپ موجود نور را با شدت بیشتری تولید می کند.(البته اضافه کردن نمک تا مقدار معینی ، شدت نور  لامپ را افزایش می یابد پس از آن اضافه کردن نمک تاثیری در هدایت جریان و شدت نور لامپ ندارد.)

 5- موادی که به صورت مولکولی حل می شوند رسانای جریان برق نیستند مانند الکل و شکر  و جامد های  یونی ، اسید ها و باز ها مانند سرکه ، آبلیمو و جوش شیرین  رسانای جریان برق هستند.

6- نمک ها ترکیبات یونی هستند که حل شدن آن ها سبب جدا شدن یون ها  می گردد و جابه جایی یون ها سبب عبور جریان می گردد بنابر این هرجه انحلال پذیری نمک بیش تر باشد الکترولیت بهتری است و هرنمکی که میزان انحلال پذیری آن بسیار کم و نامحلول باشد اکترولیت  به شمار نمی رود.مانند کلسیم کربنات (آهک ) و کلسیم سولفات (گچ)

آزمایش کنید صفحه 22:

1- باز ها کاغذ لیتموس قرمز را آبی و اسید ها کاغذ لیتموس آبی را قرمز می کنند.

افشره ی کیوی ف پرتقال ، سیب ، گوجه فرنگی ، قرص آسپرین ، اسید باتری و نوشابه گاز دار اسید هستنند.

جوش شیرین ، صابون ، مایع سفید کننده ، مایع ظرف شویی و شامپو خاصیت بازی دارد.

2- با دمیدن هوای بازدم سبب حل شدن گاز کربن دی اکسید موجود در بازدم شده و آب خاصیت اسیدی پیدا کرده و برمو تیمول بلو در محیط اسیدی به رنگ زرد در می آید.

3- فنول فتالئین در محیط بازی ارغوانی یا صورتی است و در محیط های خنثی و اسیدی بی رنگ است با افزودن هیدرواکسید سدیم به هیدرو کلریک اسید کم کم اسید خنثی شده و سرانجام با اضافه کردن هیدرو اکسید محیط کمی بازی شده و رنگ محیط کمی صورتی شده که با اضافه کردن کمی اسید محیط خنثی می شود.

4- در واکنش فلز ها با اسید ها گاز هیدروژن آزاد می شود که با نزدیک کردن شعله کبریت

می سوزد و شعله آبی به وجود می آورد.

5- از واکنش پوسته آهکی تخم مرغ با اسید گاز کربن دی اکسید آزاد می شود که می تواند شعله کبریت را خاموش کند.

ارسال توسط تقی زاده
.: